Nezabudnite na daňové priznanie k dani z nehnuteľností - čas máte len do 31.januára - ABERTAL REALITY s. r. o.
0904 403 222 info@abertal.sk

Ak ste minulý rok kúpili alebo predali nehnuteľnosť, nezabudnite na daňové priznanie k DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ !!!

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností musia do 31.01.2021 podať všetci tí vlastníci, ktorí nehnuteľnosť nadobudli v priebehu roka 2020 (v čase od 02.01.2020 do 01.01.2021). Rozhodujúcim dátumom je zápis vlastníctva v evidencii katastra nehnuteľností.

Ak ste sa teda stali vlastníkom nehnuteľnosti do 01.01.2021 (vrátane), máte povinnosť daňové priznanie podať najneskôr do 31.01.2021. Neplatí to však v prípade, ak ste kúpne zmluvy k nehnuteľnosti síce podpisovali ešte v decembri 2020, ale príslušný kataster vklad povolil a zápis vykonal až po 01.01.2021. V tomto prípade daňové priznanie k dani z nehnuteľností podávate až v januári 2022.

Ak ste nehnuteľnosť v roku 2020 predali, rovnako musíte túto zmenu príslušnému správcovi dane oznámiť. V tomto prípade požiadate správcu dane o zmenu v daňovom priznaní z dôvodu predaja nehnuteľnosti. Daňová povinnosť prechádza na nového vlastníka - nie však automaticky, preto sa vy musíte z platby dane „odhlásiť“ a nový vlastník „prihlásiť“, každý sám za seba.

Zároveň je potrebné správcovi dane oznámiť každú zmenu, ktorá má vplyv na výšku daňovej povinnosti, napr. zmena druhu pozemku, zmena účelu využitia stavby, kolaudácia nehnuteľnosti, a iné...

Ak ste v priebehu roka 2020 nehnuteľnosť nenadobudli, nepredali a ani nevykonali žiadne zmeny, daňové priznanie nepodávate. Výšku daňovej povinnosti Vám správca dane oznámi (zvyčajne poštou cca v apríli príslušného roka).

Ak nehnuteľnosť nadobudli viacerí vlastníci, stačí podať jedno súhrnné daňové priznanie, na ktorom je potrebné uviesť, že sa podáva so súhlasom ostatných vlastníkov.

Tlačivá aktuálnych daňových priznaní k dani z nehnuteľnosti nájdete na stránke vašej obce, mesta, resp. na stránke Ministerstva financií.

Alebo si ho jednoducho stiahnite TU

Kam daňové priznanie k nehnuteľnosti doručiť?

Na Daňový úrad s ním nechoďte!

Daňové priznanie sa podáva príslušnému správcovi dane, čiže obci, resp. mestu a to osobne, elektronicky, alebo ho môžete poslať poštou.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.