0904 403 222 info@abertal.sk

PREDALI STE ÚSPEŠNE NEHNUTEĽNOSŤ? SUPER! ČO VÁS EŠTE ČAKÁ PRI ODOVZDÁVANÍ  NEHNUTEĽNOSTI? 

Pri odovzdávaní nehnuteľnosti (pri predaji, alebo prenájme) vás čakajú z hľadiska „papierovačiek“ 3 základné  úkony: 

 • Prehlásenie (resp. odhlásenie) odberu elektrickej energie.
 • Prehlásenie (resp. odhlásenie) odberu plynu.
 • Odhlásenie pôvodného a prihlásenie sa nového vlastníka u správcu bytového domu (pri bytoch).

Prvým krokom je PREBERACÍ PROTOKOL, v ktorom je potrebné uviesť:

 • Obe strany - odovzdávajúceho (predávajúci) a preberajúceho (kupujúci) a ich kontaktné údaje.
 • Predmet odovzdania (identifikácia bytu / domu).
 • Čísla a aktuálne stavy meračov elektriny, plynu, teplej a studenej vody, meračov tepla.
 • Doporučujeme uviesť aj stav nehnuteľnosti ku dňu jeho prevzatia a zariadenie, ktoré sa v nej nachádza (hlavne ak ide o prenájom, resp. ak toto zariadenie bolo predmetom prevodu).
 • Na záver nezabudnite na podpisy oboch strán. :-)  

Na prepis si pripravte spolu s preberacím protokolom aj list vlastníctva (postačuje vytlačený z portálu katastra) a faktúry, resp. zmluvy s aktuálnymi dodávateľmi energií.

99% zákazníkov si zvolí za dodávateľa elektriny ZSE a za dodávateľa plynu SPP. Uvádzame Vám najčastejší a najjednoduchši spôsob ako postupovať.

Odhlásenie odberu elektriny

Pokiaľ sú pri odovzdávaní zastúpené obe strany, odhlásenie a prihlásenie odberu energií vyriešite veľmi jednoducho a pohodlne na telefónnom čísle 0850111555 (v prípade ZSE). Ak vám viac vyhovuje osobná komunikácia, stačí navštíviť ich zákaznícke centrum. 

Pri telefonickom odhlásení

Predávajúci si pripraví:

 • Číslo merača a stav elektromeru (údaje nájdete v preberacom protokole).
 • Číslo miesta spotreby, alebo zákaznícke číslo, alebo EIC kód (sú uvedené vo faktúre, resp. v aktuálnej zmluve o dodávke energií).
 • Meno, priezvisko, trvalú a korešpondenčnú adresu, kontaktné údaje (telefonický  kontakt, e-mail). 

Následne zavolá na vyššie uvedené číslo. Ak má uhradenú aktuálnu faktúru, po nahlásení týchto údajov odovzdá k telefónu kupujúceho, ktorý odsúhlasí stav elektromeru a nadiktuje svoje údaje. Zároveň sa stanoví tarifa na určenie výšky zálohy, s čím pomôže operátor zákazníckej linky. Prepis je týmto ukončený. :-) 

Ak nie je možné urobiť prepis na mieste (napr. ešte neprebehlo inkaso poslednej faktúry), predávajúci zavolá do ZSE po uhradení poslednej faktúry, a odhlási sa z odberu energií. Následne o tomto úkone informuje kupujúceho, ktorý musí stihnúť svoje prihlásenie do 3 dní od odhlásenia sa predávajúceho. POZOR! Ak tak do 3 dní neurobí, prepis (odhlásenie) nebude platné! Ak nastane takáto situácia, odhlásenie bude možné už len osobne v ZSE, alebo písomne – zaslaním vyplneného tlačiva. Preto odporúčame predávajúcemu prihlásenie sa kupujúceho po 3 dňoch v ZSE overiť.

Viac informácií zo ZSE nájdete tu: https://podpora.zse.sk/549800-Ako-pripojiť-odberné-miesto-za-domácnosť.

Odhlásenie plynu – SPP

Prebieha veľmi podobne ako v predchádzajúcom prípade. Najefektívnejšie je použiť tlačivo, v ktorom vyplníte údaje za obe strany, číslo merača a aktuálny stav. 

Tlačivá SPP nájdete tu: https://www.spp.sk/sk/domacnosti/plyn/pre-domacnosti/dokumenty-na-stiahnutie/. Vyplnenú  žiadosť môžete do SPP poslať elektronicky, alebo doručiť osobne. 

Odhlásenie u správcu bytového domu

Odhlásenie prebieha spravidla vždy k prvému dňu v mesiaci. Väčšina správcov akceptuje elektronické odhlásenie. Stačí poslať e-mailom žiadosť o odhlásenie a pripojiť prílohy: Návrh na vklad zmeny vlastníckeho práva s pečiatkou katastra a preberací protokol s údajmi o stavoch meračov vody a tepla. Do žiadosti nezabudnite uviesť svoje meno, adresu, číslo účtu a korešpondenčnú adresu pre zaslanie ročného zúčtovania, ako aj meno a kontaktné údaje nového majiteľa.  Nový majiteľ si následne  so správcom dohodne stretnutie na podpis k pristúpeniu zmluvy o správe bytového domu. 

Výnimočne sa stáva, že niektorí správcovia bytových domov urobia prepis až na základe predloženého listu vlastníctva (stačí z portálu katastra), v ktorom je už uvedený nový vlastník nehnuteľnosti. Zároveň, niektorí správcovia požadujú preberací protokol na vlastnom tlačive. Preto si pre istotu overte postup priamo na webovej stránke vášho správcu bytového domu. 

Prihlásenie resp. odhlásenie dane z nehnuteľnosti  

Proces prepisu pri predaji nehnuteľností končí posledným úkonom, uzavretím daňových povinností. Príslušnému správcovi dane podáte Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, ku ktorému priložíte rozhodnutie z katastra o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Pre správcu dane je rozhodujúcim dátumom zápis v katastri k 1. januáru príslušného roka. Daňové priznanie musíte podať najneskôr do 31.1. zdaňovacieho obdobia, v ktorom Vám vznikne alebo zanikne vlastníctvo nehnuteľnosti. 

Viac informácií k dani z nehnuteľnosti nájdete tu

Či už nehnuteľnosť predávate, alebo kupujete, želáme vám, aby všetky procesy prebehli bez najmenších starostí a stresov. V prípade ak predávate, či kupujete s nami, sme vám nápomocní pri celom procese a všetko čo sa dá, vyriešime za vás. :-) 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.